نام و نام خانوادگی:     دکتر قاسم محمدی نژاد
رتبه علمی:       استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا ژنتیک و اصلاح نباتات
              تلفن:         03433257510
  پست الکترونیکی:     
                Mohammadinejad@uk.ac.ir
website    
http://academicstaff.uk.ac.ir/mohammadinejad    


 

احمد اکبری متولد  متولد 1330

رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی

آخرین مرتبه علمی در زمان مدیریت: استادیار

موسس و رئیس انستیتو : 1369-1370

اقدامات شاخص:

تاسیس انستیتو تحقیقاتی خرما در بم : مهرماه سال 1369

حسین شاهسوند حسنی   متولد 1339

رشته تحصیلی: اصلاح نباتات

آخرین مرتبه علمی در زمان تصدی: مربی

 مدیر انستیتو تحقیقاتی خرما در بم : 1370-1373

اقدامات شاخص:

  • ایجاد کلکسیون خرما در بم 1370-1373
  • برگزاری اولین همایش ملی خرما  1371
  • زمینه سازی اخذ موافقت اصولی پژوهشکده

 

حاجی محمد تکلو زاده   متولد 1330

رشته تحصیلی: حشره شناسی

آخرین مرتبه علمی در زمان تصدی: مربی

رئیس پژوهشکده باغبانی : 1373-1378

اقدامات شاخص:

  • اخذ موافقت اصولی پژوهشکده باغبانی 1373

 

   

سیدمحمدجواد آروین   متولد 1337

رشته تحصیلی: باغبانی

آخرین مرتبه علمی در زمان تصدی: استادیار

 رئیس پژوهشکده باغبانی: 1378-1385

اقدامات شاخص:

  • اخذ موافقت قطعی پژوهشکده باغبانی 1383

محمدرضا محمدآبادی متولد 1353

رشته تحصیلی: ژنتیک و اصلاح دام

آخرین مرتبه علمی در زمان تصدی: استادیار

 رئیس پژوهشکده باغبانی: 1385-1388

اقدامات شاخص:

  • رفع عوامل محدود کننده فعالیت ایستگاه تحقیقاتی بم 1385
  • ایجاد مراکز تحقیقات مرکبات و خرما 1386
  • برگزاری سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388