به نژاد و زیست فناوری گیاهی

 نام و نام خانوادگی:            افسانه محکمی
 رتبه علمی:                   استادیار پژوهش
 آخرین مدرک تحصیلی:                 دکترا
  تلفن:                         034-33257510
 پست الکترونیکی:     amohkami@uk.ac.ir

                        afi_mohkami@yahoo.com