کارگاه تخصصی آنالیز میکرواری و تفسیر بیان ژن

برگزاری کارگاه تخصصی آنالیز میکرواری و تفسیر بیان ژن توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در مورخ 31 فروردین 97 

پوسترکارگاه تخصصی آنالیز میکرواری و تفسیر بیان ژن