کارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq

برگزاری کارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در مورخ 30 فروردین 97 


پوسترکارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq