پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در راستای ماموریت ملی و برنامه راهبردی مصوب پیشنهادی، طرحهای فناورانه و پژوهشی را با اولویت های مندرج در آیین نامه مربوط می پذیرد.