پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار می کند:

 

کارگاه آموزشی تغذیه گیاه