طرح جامع استفاده از مطالعات فیزیولوژیک به منظور به نژادی مولکولی انواع ارزن برای تحمل به خشکی

امروز چهار شنبه مورخ 17/2/1399، جلسه مربوط به ارائه گزارش سالیانه طرح ملی با عنوان "طرح جامع استفاده از مطالعات فیزیولوژیک به منظور به نژادی مولکولی انواع ارزن برای تحمل به خشکی" با پروژه های " ارزیابی ژرم پلاسم ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) برای تحمل به خشکی بر اساس صفات فیزیولوژیک" و نیز " ارزیابی ژرم پلاسم ارزن معمولی (Panicum Miliaceum L)  برای تحمل به خشکی بر اساس صفات فیزیولوژیک" که بصورت مشترک بین  پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی   با وزارت جهاد کشاورزی اجرا می گردد،  به صورت آنلاین با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران برگزار گردید.