سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ بر اساس ژنوتیپ در فرایند به نژادی

 سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ بر اساس ژنوتیپ در فرایند به نژادی

سخنران: دکتر داود کلبه داری

متخصص ژنتیک آماری شرکت bayer آلمان

زمان :  یکشنبه 1398/08/12

ساعت: 11/30-9

مکان : تالار اندیشه دانشگاه باهنر کرمان