بررسی پیشرفت پروژه های پژوهشی طرح اصلاح مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دومین جلسه از سلسله جلسات بررسی فعالیت ها، طرح ها و پروژه های پژوهشی بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از زمان تصدی ریاست جدید پژوهشگاه، به بررسی پیشرفت پروژه های طرح کلان اصلاح مولکولی اختصاص داشت. در این جلسه که در روز  سه شنبه مورخ 31/01/1400 برگزار شد آقای دکتر قاسم محمدی نژاد مدیر طرح کلان اصلاح مولکولی و رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به ارایه برنامه ها، فعالیت ها، پروژه های تحقیقاتی و دستاوردهای این طرح از زمان تصویب آن پرداختند.
در این جلسه که با حضور آقای دکتر گلکاری ریاست پژوهشگاه، سرکار خانم دکتر هاشمی و آقای دکتر آزادی معاونین پژوهشی و فناوری پژوهشگاه، آقای دکتر زین العابدینی مدیرکل پژوهشی، آقای دکتر غفاری و سرکار خانم دکتر شبر رئیس و عضو هیات علمی بخش تحقیقات زیست سامانه ها و آقای دکتر ناخدا رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی به صورت مجازی تشکیل گردید، ابتدا آقای دکتر محمدی نژاد ضمن تشکر از ریاست و مسئولان پژوهشگاه برای فراهم نمودن فرصت ارایه برنامه ها و دستاوردهای طرح کلان اصلاح مولکولی، گزارشی کلی از تاریخچه و روند تصویب طرح اصلاح مولکولی در پژوهشگاه و سازمان تحقیقات و همچنین پروژه های در دست اجرای طرح را ارایه نمودند.
در ادامه جلسه آقایان دکتر محمدی نژاد و دکتر روح الله عبدشاهی از دانشگاه کرمان و دکتر حسنیان خوشرو از موسسه تحقیقات دیم کشور و از مجریان پروژه های طرح اصلاح مولکولی به ترتیب به ارایه گزارش پیشرفت پروژه های اصلاح مولکولی گلرنگ، گندم و نخود پرداختند.
سپس آقای دکتر گلکاری رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و موسسه تحقیقات دیم کشور برای مشارکت فعال در اجرای این طرح کلان با هدف های کاربردی و توسعه ای، اجرای چنین طرحی در پژوهشگاه را با مشارکت تخصص های مختلف به فال نیک گرفته و ضمن اعلام پشتیبانی از این طرح، اظهار امیدواری کردند که این طرح با مشارکت سایر موسسات و دانشگاه ها در آینده نزدیک به صورت گسترده تری اجرا شود.
توجه به چالش های اساسی بخش کشاورزی و تلاش در جهت حل معضلات این بخش با بهره گیری از فناوری های نوین زیستی برای تولید ارقام زراعی با صفات برتر زراعی در تعامل با دانشگاه ها و موسسات مرتبط تابعه سازمان از مهمترین اهداف در تدوین پروژه های این طرح کلان ملی بوده است.
لازم به ذکر است که در راستای همکاری با دانشگاه شهید باهنر کرمان، علاوه بر نیروهای فنی و تخصصی، بخش عمده ای از امکانات زیربنایی و لجستیکی و ژرم پلاسم ارزشمند گیاهی گلرنگ و گندم این طرح توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی این دانشگاه تامین گردیده است.