نام و نام خانوادگی:

امیر سعادتفر

 رتبه علمی:

استادیار پژوهش

 آخرین مدرک تحصیلی:

           دکترا

   

 تلفن:

034-33257510

 پست الکترونیکی:

saadatfar@gmail.com