نام و نام خانوادگی:

امیر سعادتفر

 رتبه علمی:

استادیار پژوهش

 آخرین مدرک تحصیلی:

           دکترا

 مدت تصدی:

از سال 1395 تا کنون

 تلفن:

034-33257510

 پست الکترونیکی:

saadatfar@gmail.com