نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر حسینی پور
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترا بیماری شناسی گیاهی
 تلفن:

983433257510+

 پست الکترونیکی:
​​​​​​​​​​​​​
Website:http://academicstaff.uk.ac.ir/hosseinipour

 

 


نام ونام خانوادگی:                  دکتر اصغر شیروانی

مدت تصدی:                1391 تا 1395

 

نام و نام خانوادگی:                  دکتر همایون فرهمند

مدت تصدی:               1388 تا 1391