سرپرست مرکز تحقیقات خرما

Masood Khezri

 نام و نام خانوادگی : مسعود خضری

 رتبه علمی : استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا علوم باغبانی

 تلفن :

 پست الکترونیکی :

 سرپرست مرکز تحقیقات مرکبات 

 نام ونام خانوادگی : ایرج توسلیان

 رتبه علمی : استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا علوم باغبانی

 تلفن :

 پست الکترونیکی :

 


امکانات آموزشی