محیط زیست و کشاورزی پایدار

نام و نام خانوادگی :   اعظم  نیک بخت

رتبه علمی :                   استادیار پژوهش

اخرین مدرک تحصیلی :                  دکترا

تلفن :                       03433257510 

 پست الکترونیک:  anikbakht@uk.ac.ir