فراوری گیاهی

نام و نام خانوادگی :                فاطمه ابراهیمی

رتبه علمی :                   استادیار پژوهش

اخرین مدرک تحصیلی :                  دکترا

تلفن :                       03433257510 

پست الکترونیک:  fa.ebrahimi@uk.ac.ir