پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در راستای ماموریت ملی و برنامه راهبردی مصوب پیشنهادی، طرحهای فناورانه و پژوهشی را با اولویت های مندرج در آیین نامه مربوط می پذیرد.

 

 

  1. متقاضیان فرم یک نسخه ای را تکمیل و به دفتر پژوهشکده تحویل دهند.

  2. پس از بررسی تقاضاها (در راستای اهداف پژوهشکده) به محقق مربوط اطلاع رسانی خواهد شد که فرم پروپوزال را تکمیل نماید.

  3. پروپوزال ها در کمیته علمی مربوط و شورای پژوهشکده بررسی و مصوب خواهند شد.

  4. حمایت مالی بر اساس ماهیت طرح به صورت نظری، تجربی و یا نیمه تجربی خواهد بود، میزان حمایت بر اساس برونداد علمی طرح و با نظر کمیته داوری طرح، در شورای پژ وهشکده خواهد بود.

  5. به غیر از پرداخت حق التحقیق، سایر پرداخت ها بر اساس دستورالعمل هزینه کرد اعتبار بخش  RQ1 حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه خواهد بود.

  6. همکارانی که طرح تسویه نشده با پژوهشکده دارند، تقاضای آنها بررسی نخواهد شد.

 

ضمنا آیین نامه و فرمهای مربوط در بخش امکانات پژوهشی سایت پژوهشکده قابل دریافت هستند.