ریاست فعلی

 

 

 نام و نام خانوادگی:     دکتر قاسم محمدی نژاد
رتبه علمی:       دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا ژنتیک و اصلاح نباتات
 مدت تصدی:       1388 تا کنون
              تلفن:         03433257510
  پست الکترونیکی:     
                Mohammadinejad@uk.ac.ir
website    
http://academicstaff.uk.ac.ir/mohammadinejad