تماس با پژوهشکده

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 33257510 33257510 rtipp@uk.ac.ir