ایستگاه های تحقیقاتی

ایستگاه تحقیقاتی خرما در شهرستان بم شامل کلکسیونی از ارقام مختلف خرما

ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی در گلباف

ایستگاه تحقیقاتی گیاهان نیمه گرمسیری مقاوم به کم آبی در شهرستان جیرفت

ایستگاه تحقیقاتی گردو و گیاهان دارویی در رابر

مزرعه تخصصی تحقیقاتی شوری در اختیارآباد کرمان